fbpx

Kasutustingimused

Kehtib alates: 23.09.2019

Hours OÜ, Eesti registrikood 16434060 (edaspidi Hours) omab ja haldab tööaja arvestuse tarkvara (edaspidi Tarkvara), mida on võimalik kasutada veebilehekülgede www.hours.ee ja www.hours.fi või nutiseadmesse digitaalse rakenduse (Hours – Time tracking) kaudu.

Kasutustingimuste juurde kuuluvad Hours koduleheküljel avaldatud Privaatsuspoliitika, Küpsiste kasutamise tingimused ning Hours kodulehekülgedel avaldatud info ja juhised (edaspidi ühiselt nimetatud Tingimused). Hours tarkvara kasutamist ei ole võimalik registreerida ilma Tingimustega nõustumiseta.

1. Üldtingimused

1.1. Tarkvara on loodud kasutamiseks ainult juriidilistele isikutele. Kui füüsiline isik (tarbija) siiski registreerib end Tarkvara kasutajaks käesolevat Tingimuste punkti 1.1 rikkudes, teeb ta seda omal vastutusel, loobudes ühtlasi teadlikult talle seadusega ette nähtud tarbijaõigustest, kuna ta kasutab Tarkvara teadlikult mitte sihtotstarbeliselt.

1.2. Hours pakub Kasutajatele vaid Tarkvara ning selle tehnilisi võimalusi, Hours ei vastuta Kasutajate poolt sisestatud töölepingute täitmise ning sisu eest, Töötajate sisestatud aja õigsuse ning Töötajate ja Kasutajate omavaheliste suhete eest.

1.3. Hours hoiab Tarkvara kaudu sisestatud Töötajate andmed konfidentsiaalsed. Hours näeb ning kogub ainult Kasutajate registreerimisandmeid (ettevõtte nimi, e-mail). Hours ei oma ligipääsu Töötajate andmetele (isikuandmed, töölepingute sisu, töötatud aeg, palk jne), seega ei kogu, talleta ega töötle ühtegi Töötaja suhtes Kasutaja poolt sisestatud infot (vt täpsemalt Hours Privaatsuspoliitika).

1.4. Hours ei vastuta Kasutajate poolt Töötajate töölepingute ja muude dokumentide säilimise eest. Tarkvara tehnoloogia pakub maksimaalset turvalisust dokumentide hoidmiseks, kuid Kasutaja peab ise hoidma dokumentidest varukoopiaid.

1.4. Hours-l on õigus Tingimusi ja Hinnakirja igal ajal muuta. Muudatus rakendub alates Tingimuste avalikustamisest Hours.ee veebileheküljel.

1.5. Tingimuste mittelugemine ei vabasta Kasutajat Tingimustest tekkivatest kohustustest.

1.6. Tingimustele kohaldub Eesti Vabariigi õigus ning vaidlused lahendatakse Harju Maakohtus.

1.7. Mistahes küsimuste korral seoses käesolevate Tingimustega või Tarkvaraga, palun pöörduge aadressil info@hours.fi .

2. Hours Tarkvara ja Teenused

2.1. Hours pakub Kasutajatele veebipõhist Tarkvara mille kaudu on võimalik arvestada tööaega, arhiveerida töötajate andmeid, salvestada tööinfot ning dokumente, hallata töölepinguid, teha protsessi- ja tööajapõhiseid kokkuvõtteid, eristada töö liike ning jälgida tööprotsessi reaalajas. Tarkvara on võimalik ühildada raamatupidamisprogrammidega ning NFC- kaartide, Soomes kohustusliku „valttikortti“ ja nn „nööpidega.“ Töötajad saavad töötamist registreerida nii nutiseadmes kui arvutis ka distantsilt, võimalik on kommenteerida töö kulgu, lisada tööga seotud fotosid ning kulutšekke. Tarkvara kaudu loodud Lõpparuandesse ei teki vigu, puudujääke või kogemata dubleeritud faile.

2.2. Tarkvara on võimalik kasutada ka nutiseadmega, laadides alla digitaalse rakenduse portaalidest App Store või Google Play. Rakendus on Kasutajatele ja Töötajatele tasuta.

2.3. Hours Tarkvara on võimalik ühendada füüsiliste tööaja registreerimise vahenditega, näiteks NFC-kaartide, „valttikortti“ või nn „nööpidega,“ mida on võimalik rentida Hoursilt. Olemasolevate vahendite ühilduvust tuleb eelnevalt kontrollida, kirjutades sellest aadressil info@hours.fi. Parima töökindluse saab Hours kindlustada vaid Hours poolt pakutavate vahenditega.

2.4. Kui Kasutaja soovib tellida Hoursilt punktis 4.3 nimetatud füüsilised tööaja registreerimise vahendid, palume pöörduda Hours OÜ poole aadressil info@hours.fi et eraldi kokku leppida hind ning muud tingimused.

2.5. Hours Tarkvara on võimalik ühildada Kasutaja raamatupidamisprogrammidega ning palga arvestuse programmidega. Täpsema info, seadistuse ning tehnilise abi saamiseks palume pöörduda Hours OÜ poole aadressil info@hours.fi.

2.6. Hours osutab Kasutajale mõistlikku tehnilist tuge. Hours vastab Kasutaja päringule niipea kui mõistlikult võimalik. Kui Kasutaja päring eeldab kulutuste tegemist, hüvitab Kasutaja kulutused Hours-le ettemaksena vastavalt kokkuleppele.Ilma Kasutajakontota Kasutaja päringule vastab Hours võimaluste piires.

3. Autoriõigused

3.1. Käesoleval Tarkvaral sisalduv mistahes teave on autorikaitse objektiks. Nimetatud teabe reprodutseerimine ärilisel eesmärgil ilma Hours nõusolekuta on keelatud. Kirjaliku nõusoleku saamiseks palume pöörduda e-posti aadressil info@hours.fi.

4. Tarkvara turvalisus

4.1. Hours Tarkvara ja selle sisu hoitakse Digital Ocean serveris (rohkem informatsiooni: https://www.digitalocean.com), mis on väga turvaline keskkond kõigi Kasutajate ja Töötajate andmete ja dokumentide hoidmiseks. Kõrgeima turvalisuse tagamiseks kasutatakse järgmisi meetmeid:

 • Hours Tarkvara kaudu sisestatud informatsioon on krüpteeritud;
 • Klientide salasõnad on säilitatud vaid räsitud kujul;
 • Regulaarne serveri hooldus, perioodilised hooldustööd, tark- ja riistvarauuendused 1 kord kuus;

4.2. Hours-l puudub ligipääs Kasutajate poolt sisestatud Töötajate mistahes andmetele, informatsioonile ja dokumentidele. Siiski on Hours teinud kõik endast oleneva, et kindlustada Töötajate kohta Tarkvara kaudu sisestatud ja üles laetud dokumentide säilivus. Hours ei vastuta süsteemiväliste mõjutajate (nn. „häkkerid“) tegevuse eest ega kindlusta, et andmed ja dokumendid Töötajate suhtes Tarkvaras säilivad.

5. Tarkvara kättesaadavus

5.1. Hours püüab tagada Tarkvara hea ning järjepideva kättesaadavuse, kuid ei taga mingil moel kättesaadavust igal ajal ega välista võimalikke häireid selle töös.

5.2. Hours jätab endale õiguse igal ajal peatada oma Tarkvara sisu kättesaadavuse tehnilistel või muudel põhjustel teavitamata sellest eelnevalt Kasutajaid. Sellest tulenevalt ei ole Hours mingil moel vastutav nimetatud häiretest tingitud ebameeldivuste või kahjude eest. Nimetatud häired ei anna alust Tarkvara, teenuste või toodete eest teostatud maksete tagastamiseks, hinnaalandusteks või muudeks rahalisteks kompensatsioonideks.

5.3. Hours ei vastuta mistahes kahju eest, mis on tuleneb kolmandate isikute tegevusest, sealhulgas, kuid mitte ainult arvutiviiruste ja nuhkvara levitamine, häkkimine, andmete (sh isikuandmete) vargus.

6. Tasuline kasutajakonto

Tarkvara ja seal pakutavate Teenuste täielikuks kasutamiseks peab Kasutaja omama Kasutajakontot. Kasutaja liidab Kasutajakonto allkasutajaks ise Töötajad. Hours-ga lepingulises suhtes on ainult Kasutaja, mitte Töötajad.

6.2. Kasutajakonto registreerimiseks peab Kasutaja täitma Hours koduleheküljel vastava registreerumisvormi ning nõustuma Tingimustega, vajutades sellekohasele nupule, mille juures on võimalik ka Tingimustega tutvuda. Kasutajakonto avatakse automaatselt pärast täidetud registreerimisvormi edastamist Hours-ile.

6.3. Kasutajakonto kaudu on Kasutajal võimalik üles laadida dokumente ja lepinguid Töötajate kohta. Ühe üleslaetava dokumendi suurus võib olla maksimaalselt 10 mb. Iga töötaja kohta võimaldab tarkvara üles laadida 50 mb ulatuses dokumente ja lepinguid.

6.4. Kord kuus esitab Hours Kasutajale arve vastavalt koduleheküljel avaldatud Hinnakirjale ning Töötajate arvule. Kui Kasutaja on Hours-iga kokku leppinud eritingimused või saanud soodustuse, kehtib Kasutajale soodushind. Kui Kasutaja on tellinud Hours-lt lisateenuseid või tooteid (nt füüsilised töötajate registreerimise seadmed), lisatakse vastav summa Kasutaja kuumaksele.

6.5. Kõik Kasutaja poolt tasutud tasud on mittetagastatavad, maksega viivitamise korral võib Hours nõuda Kasutajalt viivise tasumist vastavalt arvele. Hours võib peatada või lõpetada ligipääsu Kasutajakontole, kui Kasutaja rikub maksetingimusi

6.6. Kasutajakonto registreerimisel saab Kasutaja endale kasutajatunnuse ja salasõna. Kasutaja teeb ise vastavad toimingud, et hoida kasutajatunnuse ja salasõna konfidentsiaalsena (nt. reguleerib kasutatavas internetibrauseris salasõnade automaatse meeldejätmise). Kasutajatunnuse ning salasõna saab Kasutaja uuendada ning muuta Kasutajakonto kaudu iseseisvalt. Hours palub pöörduda aadressil info@hours.fi kõigi Kasutajakonto ja sisselogimisega seotud probleemide korral.

6.7. Kasutaja võib igal ajal Kasutajakonto sulgeda. Hours kustutab Kasutajakonto pärast Kasutajapoolset konto sulgemist või omal algatusel mõistliku aja möödumisel pärast Kasutajakonto kasutamise lõpetamist. Konto kustutamisel kustuvad Hours serveritest kõik Kasutaja ja registreeritud Töötajate andmed.

6.8. Hours võib muuta kõiki tasusid ilma Kasutajaid sellest teavitamata. Uuendatud tasu hakkab kehtima Hinnakirja avaldamisest Hours veebileheküljel.

7. Tasuta prooviversioon

7.1. Kasutajal on võimalik 1 kuu jooksul proovida Hours Tarkvara tasuta prooviversiooni, registreerudes sellele koduleheküljel vastavalt juhistele.

7.2. Prooviversioonil on Kasutajale avatud kõik funktsioonid, mis on tasulisel Kasutajakontol.

7.3. Pärast Prooviversiooni kasutamist saadetakse Kasutajale kirjalik küsimus, kas Kasutaja soovib tarkvara kasutamist jätkata, tasuliselt. Kui Kasutaja nõustub küsimusega, hakkab Hours Kasutajale tarkvara kasutamise eest arveid saatma ning prooviversioon muutub tasuliseks kasutajakontoks ilma uue registreerimiseta.

7.4. Kui Kasutaja ei registreeru pärast Prooviversiooni kasutamist tasulist Kasutajakontot, kustutab Hours Kasutaja Prooviversioonis avatud konto mõistliku aja möödudes pärast 1-kuulist Prooviversiooni kasutamist. Konto kustutamisel kustuvad Hours serveritest kõik Kasutaja ja registreeritud Töötajate andmed.

8. Kasutajate ja Töötajate andmed

8.1. Hours-l on ligipääs ning Hours kogub ainult Kasutaja andmeid (nimi ja e-mail). Hours ei oma ligipääsu Kasutaja poolt sisestatud Töötajate andmetele ega dokumentidele.

8.2. Tarkvara kaudu sisestatud Töötajate andmed ja lepingud ning nende täitmine sõlmivad Kliendid ilma Hours sekkumiseta ning Kliendid vastutavad ka selliste lepingute täitmise eest ja kõikide muude lepingu sõlmimisega seotud asjaolude eest.

8.3. Kasutajad kasutavad Tarkvara täielikult omal vastutusel. Hours ei vastuta Kasutajate poolt Tarkvaras sisestatud info õigsuse, ja muu Kasutajate poolt sisestatud info seaduslikkuse, tõepärasuse, kehtivuse ja headele tavadele vastamise eest ning muude Tarkvara kasutamisest tulenevate Kasutajate kohustuste kohase täitmise eest.

8.4. Hours-l on õigus Kasutaja Kasutajakonto kasutust piirata, kui Hours-le jõuab informatsioon, et Kasutaja kasutab Hours Tarkvara ebaseaduslikul või mitteotstarbekohasel viisil või muul kujul Tingimusi rikkudes. Hours-it saab teavitada kõigist rikkumistest aadressil info@hours.fi

9. Kasutaja kohustused

Kasutaja kohustub:

9.1. Järgima Tarkvara kasutamisel käesolevaid Tingimusi.

9.2. Tasuma Kasutajakonto kasutamise eest vastavalt Töötajate arvule ja Hinnakirjale, mis on avaldatud Hours koduleheküljel.

9.3. Tagama, et Tarkvara kasutamisel Kasutaja poolt edastatud andmed ei ole eksitavad, ebatäpsed ja/või väärad; ei riku kolmandate isikute intellektuaalse omandi õigusi või teisi kolmandate isikute varalisi ja/või mittevaralisi õigusi, sealhulgas autoriõigusi; ei ole vastuolus seaduste ja muude kohaldatavate õigusaktidega, ei ole vastuolus heade kommetega.

9.4. Kasutaja ei tohi Tarkvara üles laadida materjale, mis sisaldavad viirusi ja muid faile, mis segavad kahjustavad või muul viisil häirivad Tarkvara normaalset kasutamist või funktsioneerimist.

9.5. Kasutaja peab hoidma Tarkvara kasutamiseks fikseeritud salasõna ja Kasutajatunnust nii, et see ei satuks kolmandate isikute kätte, välja arvatud juhul, kui Kasutajatele on selliseid kolmandaid isikuid volitanud ennast esindama Teenuste kasutamisel.

9.6. Kasutaja ei tohi kasutada Tarkvara pettuseks või mis tahes muul ebaseaduslikul eesmärgil.

9.7. Kasutaja ei tohi edastada Tarkvara kaudu andmeid, dokumente ega mis tahes muud sisu, mille edastamiseks ja avaldamiseks puudub Kasutajal õigus.

9.8. Kasutaja kinnitab, et iga toimingu tegemisega Tarkvaras, on takohaselt registreeritud juriidiline isik, mille esindajal kõik volitused sellise juriidilise isiku eest ja nimel Tarkvara kasutamiseks, sellise juriidilise isiku nimel tegutsemiseks ning sellisele juriidilisele isikule kohustuste võtmiseks;

10. Hours õigused ja kohustused

10.1. Hours-l on õigus omal valikul kas piirata või tühistada Kasutaja Tarkvara kasutamisõigust juhul, kui Kasutaja rikub Tingimusi oluliselt või ei paranda mistahes rikkumist pärast Hours antud mõistlikku tähtaega või kui Kasutaja ei tasu või viivitab Hours esitatud arvete tasumisega.

10.2. Hours on igal ajal õigustatud Tarkvara arengust tulenevalt ning selle parema ja turvalisema kasutamise huvides Tingimusi ja Hinnakirja ühepoolselt muutma ning täiendama.

10.3. Hours teeb kõik endast oleneva, et pakkuda igal ajal Tarkvara teenust Kasutajatele ning Töötajatele, kui ilmneb tõrge, lahendab selle esimesel võimalusel ning pakub Kasutajatele tehnilist tuge mõistlikus ulatuses tasuta, kuid ei saa garanteerida Tarkvara ning tehnoloogia töövõimet ilma tõrgete või vigadeta.

11. Vastutus

11.1. Kasutaja nõustub, et kasutab Tarkvara täielikult oma vastutusel ning vabastab Hours mistahes vastutusest, mis seondub Tarkvara kasutamisega või Tarkvara kaudu üles laetud teabe võimaliku ebatäpsuse, eksitavuse, ebakohasuse või mis tahes muu asjaoluga. Kasutaja mõistab, et Hours ei vastuta mh järgmiste asjaolude eest:

 • Tarkvara kaudu üles laetud mistahes informatsiooni õigsuse, täpsuse, täielikkuse, aktuaalsuse, kehtivuse ja seaduslikkuse eest. Seejuures ei vastuta Hours Töötajate töölepingute täitmise või rikkumise eest;
 • Tarkvara või seal pakutava teenuse mis tahes katkestuse, seiskumise, peatumise või muu kättesaamatuse eest;
 • Mis tahes Tarkvaravigade, viiruste, Trooja hobuste jms, mida keegi võib Tarkvara või Tarkvaraga ühildatud programmide või seal pakutavate teenuste või nende kaudu edastada;
 • Mis tahes sisu või andmete kustutamine või võimatus sisu või andmeid salvestada;
 • Kasutajatele käitumise eest Tarkvaraga;
 • Tarkvara ühildamatus füüsiliste vahendite või muude programmidega;
 • Mistahes Kliendikontoga seotud puudused;
 • Kasutajatunnuse ja salasõna ebakorrektne kasutamine Kasutaja poolt;
 • Konto kasutamine veebilehitseja kaudu, mida Tarkvara ei toeta;
 • Mobiilioperaatorist tulenevad puudujäägid.

11.2. Hours ei vastuta ühegi rikkumise eest, mille Kasutaja on kolmandate isikute suhtes toime pannud, sh intellektuaalomandiõiguste rikkumise eest.        

11.3. Kasutaja nõustub hüvitama Hours-le kõik kulud, kahju, nõuded ja kulutused (sh õigusabikulud), mis tulenevad otseselt või kaudselt Kliendi poolt toime pandud Tingimuste või mis tahes kohaldatava õigusakti sätete rikkumisest.

12. Muud sätted

12.1. Kasutaja saab aru, et Tarkvara on mõeldud kasutamiseks ainult juriidilistele isikutele. Tarkvara kasutamisega ja/või Tingimustega nõustumisel, osutab Hours Kasutajale teenust Kasutaja nõusolekul ning seetõttu puudub Kasutajal õigus tellitud teenusest taganeda vastavalt tarbija taganemisõiguse eriregulatsioonile.

12.2. Kasutajal on õigus Tingimustega nõustumisel tekkinud õigussuhe igal hetkel korraliselt lõpetada, edastades Hours-le sellekohase teate. Sellisel juhul kustutab Hours Kasutaja Kasutajakonto ning Kasutaja poolt üles laetud Kasutaja ja Töötajate andmed ja dokumendid.

12.3. Hours ei vastuta Tingimustest või Tarkvara kasutamisega tekkinud või nendega seotud, mistahes saamata jäänud tulu, sissetuleku, firmaväärtuse languse või kaudse, juhusliku kahju eest, sõltumata sellest, kas tegu on lepingulise või lepinguvälise kahjuga.

Kontaktandmed

Küsimuste korral võite pöörduda Hours OÜ poole:

Hours OÜ

Telefon: +372 58167337

E-mail: info@hours.fi